Estatuts

TÍTOL I
La denominació, els fins i el domicili

Article 1. Amb la denominació Associació Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) es constitueix aquesta associació cultural sense afany de lucre, que neix de la voluntat d’un grup de persones i institucions perpetuenques i que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març (BOE, 73, 26 de març de 2002), reguladora del dret d’associació; la Llei 7/1997, de 18 de juny, (DOGC 2423, d’1 de juliol de 1997), d’associacions i els seus estatuts.

Article 2. L’associació tindrà una duració indefinida i es dissoldrà per acord de l’Assemblea General en sessió extraordinària.

Article 3. La finalitat principal de l’associació que es constitueix és l’estudi, la recerca i la divulgació de la realitat de Santa Perpètua de Mogoda i els seus voltants, especialment en els camps de la història, la cultura, l’economia, la geografia, l’urbanisme, el medi natural, l’arqueologia, la bibliografia i les arts; la defensa i la promoció del seu patrimoni, especialment el social, l’agrícola, l’industrial, l’artesanal, el natural, el documental, l’arquitectònic, l’arqueològic, l’onomàstic i el toponímic, així com l’impuls del debat sobre els principals temes que afecten la nostra població.

Article 4. Per a la consecució de la finalitat establerta en l’article anterior, l’associació Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM) podrà fer les activitats següents:

a) Col·laborar amb persones i institucions en diferents àmbits, com ara el local, el comarcal, el nacional i l’internacional, per tal d’aconseguir els objectius de l’article 3.
b) Promoure i potenciar la relació amb les diferents entitats culturals locals, de la comarca i amb els centres d’estudis d’altres àmbits territorials.
c) Signar convenis tant amb entitats públiques com privades, per al desenvolupament dels objectius fixats.
d) Crear seccions i grups de treball.
e) Promoure jornades d’estudi, debats i fòrums de participació.
f) Crear i mantenir una biblioteca i /o arxiu i una base de dades bibliogràfica especialitzada en temes i estudis locals.
g) Promoure excursions científiques i rutes culturals.
h) Fomentar publicacions de temes culturals i científics.
i) Fer exposicions, xerrades i audiovisuals.
j) Promoure premis, beques i borses de treball.
k) Incorporar a l’activitat del CREM els miltans informàtics necessaris i la utilització de les noves tecnologies en l’àmbit de les comunicacions.
l) Totes aquelles activitats que la Junta Directiva i l’Assemblea acordin realitzar d’acord amb l’art. 3.
Totes les activitats i serveis que l’associació dugui a terme en relació amb el seu objecte social, es faran sense ànim de lucre.

Article 5. El domicili de l’associació s’estableix a Santa Perpètua de Mogoda (codi postal 08130), al carrer Josep Carner, núm. 13 i l’àmbit d’actuació de la entitat serà la localitat de Santa Perpètua de Mogoda i els seus voltants.

Article 6. La modificació del domicili social podrà ser acordada per la Junta Directiva. Quan el canvi de domicili comprengui el canvi de localitat es proposarà en assemblea ordinària.

TÍTOL II
Dels associats i associades, drets i deures

Article 7. Podran ser membres de l’associació les persones físiques majors d’edat i les persones jurídiques que tinguin interès a servir les finalitats de l’associació, ho sol·licitin per escrit i siguin admeses per la Junta Directiva.

Article 8. La Junta Directiva podrà proposar a l’Assemblea el nomenament de socis i sòcies d’honor a les persones o entitats que pels seus mitjans hagin ofert al CREM la seva col·laboració científica, el treball personal i la protecció material i econòmica que cal a l’entitat.

Article 9. Les persones associades podran sol’licitar la baixa de l’entitat voluntàriament. No obstant això, no quedaran eximides de les obligacions que tinguin pendents o contretes vers l’entitat en el moment de fer-se efectiva l’esmentada separació.

Article 10.
Són drets dels socis i sòcies:
a) Participar en l’organització de les activitats que promogui l’associació.
b) Tenir veu i vot en l’Assemblea.
c) Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
e) Tenir esment de l’estat de comptes de l’entitat cada any, així com dels acords adoptats pels òrgans de direcció.
f) Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
g) Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
h) Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
i) Formar part dels grups de treball que es vagin creant.
j) Impugnar els acords de l’associació de conformitat amb la legislació aplicable al cas. k) Posseir un exemptar dets Estatuts.
I) Consultar els llibres de l’associació.

Sobre els drets dels socis jurídics:

Les persones jurídiques sòcies de l’entitat, nomenaran un representant (home o dona) que tindrà els mateixos drets i deures que els socis i sòcies individuals.

Article 11. La condició d’associat i associada obliga a:

a) Acceptar els Estatuts socials i complir-los.
b) Satisfer puntualment les quotes o derrames que s’estableixin, conforme al que preveuen els presents Estatuts.
c) Acomplir els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva, sense perjudici dels recursos i accions que contra aquests pugui exercir d’acord amb la legalitat vigent.
d) Dur a terme les obligacions inherents als càrrecs pels quals hagi estat escollit/ida o, si escau, designat/ada.
e) Mantenir la col.laboració que calgui per al bon funcionament de l’associació.

Article 12. Són causa de baixa a l’associació:

a) Que ho decideixi voluntàriament el soci o sòcia o l’entitat interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades en l’exercici anterior en l’assemblea ordinària.
c) No complir les obligacions estatutàries.
d) La utilització de l’associació amb finalitats individuals o partidistes o que puguin desacreditar el bon nom del CREM.

TÍTOL III
Dels òrgans directius i de la forma d’administració

Article 13. Seran òrgans de l’associació: l’Assemblea General d’associats/ades, la Junta Directiva, el president/a, el tresorer/a i el secretari/ària. Aquests tres últims ho seran de l’Assemblea i de la Junta.

CAPÍTOL I. De l’Assemblea General

Article 14. l’Assemblea General es l’òrgan suprem de l’associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari dins dels sis primers mesos de cada any, i serà de la seva competència:

a) Nomenar la Junta Directiva.
b) Aprovar el Pla general d’actuació de l’entitat.
c) Controlar l’activitat i la gestió de la Junta Directiva.
d) Aprovar els pressupostos anuals de despeses i ingressos, i la memòria anual d’activitats, així com l’estat de comptes de l’any anterior.
e) Ratificar l’admissió i la baixa de socis i sòcies.
f) Fixar les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
g) Prendre acords sobre disposició de béns.
h) Adoptar acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos dels seus membres.

Article 15. La Junta Directiva convocarà l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient als interessos de l’entitat, o bé quan ho sol·liciti un nombre d’associats/des que representin almenys un vint per cent del total, indicant en la sol·licitud els temes a tractar i els acords que desitgen sotmetre a aprovació de l’Assemblea General.

Són competència de l’Assemblea reunida amb caràcter extraordinari:
a) Modificar els Estatuts de l’associació.
b) Dissoldre i liquidar l’associació.
c) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.

Article 16. La convocatòria de les assembles generals tant ordinàries com extraordinàries es farà per escrit amb una anticipació mínima de quinze dies. La convocatòria especificarà el dia, l’hora, el lloc i, també, l’ordre del dia de la reunió.

Article 17. L’Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es constituirà vàlidament en primera convocatòria quan hi sigui present o representada la majoria d’associats/des, i en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’associats/ades que hi concorri.

Article 18. Els acords es prendran per majoria simple i en cas d’empat el presidentla gaudirà de vot de qualitat. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General incloent-hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

No obstant això, serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels associats/ades presents o representats per adoptar acords sobre la separació dels membres, o per a la disposició o alienació de béns immobles, la sol. licitud de declaració d’utilitat pública, les modificacions estatutàries i la dissolució de l’entitat.

Article 19. Les assemblees generals seran presidides pel president/a de la Junta Directiva o per persona delegada en cas d’absència del primer, actuant com a secretari/ària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

L’acta de l’assemblea general podrà ser aprovada per la mateixa Assemblea a continuació d’haver-se reunit, o delegar-ne l’aprovació en dos membres de l’Assemblea, que no podran pertànyer a la Junta Directiva i que la signaran conjuntament amb el presidenVa i el secretari/ària. També podrà ser aprovada en una assemblea posterior. En aquest cas, a l’inici de la reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació hauran d’estar a disposició dels socis i sòcies a la seu de l’entitat.

Article 20. Els associats/ades podran atorgar la seva representació a l’efecte d’assistir a l’assemblea, i exercir el dret al vot en qualsevol altre associada. Aquesta representació haurà de fer-se per escrit i haurà d’estar a mans del secretari/ària de l’Assemblea en el moment de constituir-se l’òrgan esmentat.

CAPÍTOL II. De la Junta Directiva SECCIÓ PRIMERA Composició, funcions i règim

Article 21. la Junta Directiva regirà, administrarà i representarà l’associació. Estarà formada per:

a) el president/ta,
b) el vicepresident/ta;
c) el secretari/ària;
d) el tresorer/a;
e) els/les vocals.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General.

Els càrrecs que componen la Junta Directiva són gratuïts. Els seus membres no poden rebre cap remuneració ni directament ni indirecta, sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que l’exercici de la seves funcions representatives els ocasioni. Els càrrecs seran escollits d’entre els associats/ades per períodes de quatre anys, excepte revocació o renúncia.

La renovació de Junta Directiva serà parcial. Cada dos anys cessarà el cinquanta per cent dels membres, i si ho volen es podran presentar a la reelecció per a un nou mandat.

La renovació del cinquanta per cent afectarà alternativament el vicepresiden/ta; el tresorer/a i la meitat de vocals elegits, per una banda, i el president/ta, el secretari/ària i l’altra meitat de vocals elegits, per l’altra.

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada per escrit exposant-ne els motius b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec;
c) baixa com a membre de l’associació;
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva es cobriran en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, membres de ple dret de l’associació, nomenats per la Junta Directiva, podran ocupar provisionalment els càrrecs vacants.

Article 22. Correspon a la Junta Directiva:

a) Convocar les assemblees generals i controlar que s’acompleixin els acords que s’hi adoptin.
b) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei, així com dur a terme les decisions preses per l’Assemblea General.
c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
d) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
e) Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’associació hauran de satisfer.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General en sessió ordinària perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-Ia a l’aprovació de l’Assemblea General en sessió ordinària.
h) Contractar els empleats/ades que l’associació pugui tenir.
i) Inspeccionar la comptabilitat i procurar que els serveis funcionin amb normalitat.
j) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin realitzar.
k) Nomenar els membres de la Junta Directiva o altres associats/des que s’encarregaran de coordinar cada grup de treball.
l) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics i privats, entitats i altres persones per tal d’aconseguir convenis, subvencions i altres ajuts.
m) Operar amb la banca privada i oficial, i amb les caixes d’estalvi i altres entitats de crèdit, en qualsevol localitat, fent tot allò que la legislació i la pràctica bancària permetin. Seguir, obrir, disposar i cancel.lar tota mena de comptes i préstecs en les esmentades institucions; signar talons, xecs i altres documents, i soHicitar extractes i saldos, i conformar-los o impugnarlos.
n) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no s’hagi previst en els Estatuts i donar- ne compte en la primera assemblea general ordinària.
o) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat expressament encomanada.
p) Contractar, convenir i concertar estudis, treballs, plans, projectes, memòries i informes relacionats amb les finalitats de l’associació; comprar i vendre béns immobles; concórrer a subhastes i concursos oficials i particulars, formular proposicions i acceptar adjudicacions provisionals i definitives; signar factures, pòlisses, sol-licituds i declaracions jurades.
q) Delegar totes o part de les facultats legalment delegables en un o més membres de la Junta Directiva o al gerent de l’entitat, sense perjudici dels poders que es puguin conferir a altres persones.

Article 23. La Junta Directiva es reunirà sempre que la convoqui el presidentla o la persona que el substitueixi, o a sol-licitud de tres dels seus membres; en aquest darrer cas la presidència no podrà ajornar la convocatòria més de vuit dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

La Junta Directiva es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos. Quedarà constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un mínim de … persones.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades podran excusar-se’n. L’assistència del presidentla o del secretari/ària o de les persones que els substitueixin, serà necessària sempre.

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria simple dels vots de les persones assistents, i en cas d’empat decidirà el president/a.

Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

SECCIÓ SEGONA

Dels president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a, vocals i gerent/a

Article 24. Correspondrà al presidentla la representació legal de l’entitat, actuant en el seu nom i executant els acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva. Presidirà la Junta Directiva, l’Assemblea General i totes les reunions o sessions de treball que facin els associats/ades, i en dirigirà les deliberacions.

Article 25. Correspondrà també al president/a:

a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General en sessió ordinària i de la Junta Directiva.
b) Convocar l’Assemblea General i la Junta Directiva, fixant l’ordre del dia.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d) Donar el vistiplau a les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
e) Autoritzar amb la seva signatura l’execució i acompliment dels acords de l’entitat i ordenar els pagaments.
f) Les altres atribucions inherents al càrrec, sigui perquè ho disposen els presents Estatuts o les disposicions legals vigents que siguin d’aplicació al cas.

Article 26. El president/a ostenta la representació judicial de l’entitat, amb facultats de delegar i apoderar, i podrà atorgar poders per a plets a favor d’advocats i procuradors dels tribunals, i revocar-los, amb les facultats que consideri pertinents.

Article 27. El president/a, en cas d’absència o malaltia, serà substituït pel vicepresident/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Article 28. El vicepresident/a substitueix el president/a, amb les mateixes atribucions, en cas d’absència, malaltia o delegació d’aquest últim.

Del tresorer/a

Article 29. Tindrà al seu càrrec la custòdia dels fons de l’entitat i acomplirà les ordres de pagament que doni el president/a. Formalitzarà el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’exercici anterior, que degudament considerats i aprovats per la Junta Directiva, aquesta sotmetrà a aprovació de l’Assemblea General.

Del secretari/ària

Article 30. Correspon al secretari/ària:
a) Custodiar la documentació de l’associació.
b) Aixecar, redactar i signar les actes de les assemblees generals i de la Junta Directiva, i redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar.
c) Portar el llibre de registre de socis i sòcies. Rebre i tramitar les sol. Licituds d’ingrés i les baixes.
d) Procurar igualment que es compleixin les disposicions legals vigents en les activitats de l’entitat, i gestionar la tramitació de la documentació que s’hagi de cursar al Registre d’Associacions a l’efecte de publicitat.

Dels vocals

Article 31. Per al millor funcionament de l’associació, la Junta Directiva podrà establir les vocalies que cregui oportunes i nomenar entre els seus membres els vocals que se n’encarregaran.

TÍTOL IV
De les seccions i grups de treball

Article 32. El CREM podrà establir seccions temàtiques o grups de treball.

La creació i constitució de grups de treball la plantejaran els membres de l’associació que vulguin formar-los. La Junta Directiva n’aprovarà la constitució.

Les seccions i els grups de treball presentaran els seus informes a la Junta Directiva com a mínim dos cops al llarg de l’execució del projecte i cada vegada que la Junta ho requereixi.

TÍTOL V
Del règim econòmic

Article 33. Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 34. El pressupost de l’associació serà el que fixi cada any l’Assemblea General en sessió ordinària.

Article 35. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament de les activitats socials seran els següents:

a) les quotes o derrames que fixi l’Assemblea General per als seus socis i sòcies;
b) les subvencions, convenis o qualsevol mena d’ajuts d’organismes oficials o privats; c) les donacions, herències o llegats;
d) les rendes del propi patrimoni o bé altres ingressos que puguin obtenir-se mitjançant les activitats lícites que s’acordi realitzar.

TíTOL VI
Del règim disciplinari

Article 36. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. la Junta Directiva nomenarà un instructor/a, que tramitarà l’expedient sancionador i en proposarà la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor/a. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adoptarà aquest òrgan de govern.

Els socis i sòcies sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades podran sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

TÍTOL VII
De la dissolució

Article 37. L’associació es dissoldrà per voluntat dels associats/des, per les causes determinades en l’article 39 del Codi civil vigent o per sentència judicial. En el primer supòsit serà necessari l’acord adoptat en assemblea general extraordinària, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels associats/ades presents o representats.

Article 38. L’Assemblea General que acordi la dissolució de l’entitat nomenarà una comissió liquidadora que es farà càrrec dels fons que existeixin per tal que, un cop satisfetes les obligacions, el romanent, si n’hi hagués, es lliuri a una o diverses entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i amb finalitats semblants a les de l’associació.

Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

Modificació global dels estatuts de l’entitat, aprovada per unanimitat a l’Assemblea General Extraordinària de socis celebrada en data 6 de febrer de 2014.

I perquè consti, signem aquests Estatuts, a Santa Perpètua de Mogoda, el 6 de febrer de 2014.

El president, Pere Garcia Batalla
El secretari, Rafael Martín Manzano

NOTA:

Primers Estatuts: 10 de novembre de 2004

Primers Estatuts aprovats en l’Assemblea General Extraordinària el 10 de novembre de 2004. El nom de l’entitat era: Centre de Recerques i Estudis Mogoda.

1a Modificació Estatuts: 2 de Febrer de 2005

El Departament de Justícia (Servei de Registre d’Entitats) ens va obligar a modificar el nom de l’entitat perquè no considerava admissibles les denominacions “que indueixen a error respecte a la naturalesa de l’associació, en especial mitjançant l’adopció de paraules o conceptes propis de persones jurídiques diferents”. Després dels corresponents tràmits, el 15 de març de 2005 l’entitat quedà inscrita en el Registre d’Entitats i passà a denominar-se oficialment Col·lectiu de Recerques i Estudis Mogoda.

2a Modificació Estatuts: 6 de Febrer de 2014

En l’Assemblea extraordinària del 6 de febrer de 2014, es proposa la modificació del TÍTOL I, Art. 1 dels Estatuts per tal de canviar la denominació “Col·lectiu” pel de “Cercle”, argumentant que col·lectiu és un nom més indeterminat i que cercle està lligat a círcol, a aquelles associacions tradicionals que realitzaven activitats culturals de tota mena i que, per les característiques del CREM, aquest nom li escau més (tot i que no disposem com els círcols de local propi).

També vam haver de modificar els Estatuts (TÍTOL I, Art. 1) per tal d’adaptarlos al que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

En data 5 de maig de 2015, un cop acceptades totes les esmenes, la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, inscriu en el Registre d’Associacions de la Generalitat la nova denominació: Associació Cercle de Recerques i Estudis Mogoda (CREM).